Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ημερομηνία 2009-02-03 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) και των αποφοίτων που επιθυμούν είτε να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ είτε να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.
Το περιεχόμενο των Αιτήσεων ?Δηλώσεων κατά περίπτωση και ο τρόπος συμπλήρωσης και υποβολής τους καθώς και τα στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει κάθε κατηγορία υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στο 5ο Κεφάλαιο.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε:
α) Υπόδειγμα των 4 διαφορετικών εντύπων της Αίτησης ? Δήλωσης.
β) Φυλλάδιο Οδηγιών, στο οποίο παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και απόφοιτοι για την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης.
Από φέτος η Αίτηση ? Δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης ? Δήλωσης (βλέπε συνημμένα) έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.ypepth.gr), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την ανάλογη Αίτηση ? Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πρόγραμμα «ΝΕΣΤΩΡ» εκτυπώνονται τρία αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα τρία αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης και το τρίτο αντίγραφο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λειτουργικών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ μέσω του Γραφείου ή της Δ/νσης Δ.Ε. μαζί με την ηλεκτρονική καταχώριση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης ? Δήλωσης αρχίζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, και λήγει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου του 2009.Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.
Επειδή η προθεσμία είναι αποκλειστική και οι συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο από την μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης είναι καθοριστικές, αφού μπορεί να έχουν άμεση και καθοριστική επίπτωση στην επιτυχία του ή όχι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι με υπευθυνότητα και με ενιαίο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Για τους λόγους αυτούς:
? Όσον αφορά τους μαθητές πρέπει να γίνει διεξοδική ενημέρωσή τους στην τάξη από καθηγητή που θα ορίσει ο Δ/ντής του Λυκείου και ο κάθε μαθητής να υπογράψει σε κατάσταση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε και εφοδιάστηκε με αντίγραφο του σχετικού Φυλλαδίου Οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο θα πρέπει να αναπαραχθεί σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των μαθητών της τελευταίας τάξης. Στην περίπτωση απουσίας μαθητών κατά την ημέρα ενημέρωσης θα πρέπει αυτοί να ενημερωθούν ενυπογράφως επόμενη ημέρα. Εκτός της ανωτέρω διεξοδικής ενημέρωσης να γίνει υπενθύμιση τουλάχιστον άλλες δύο φορές στην κάθε τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή πριν την έναρξη της προθεσμίας και κατά τις δύο τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.
? Όσον αφορά τους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με τους εξής τρόπους:
- Με ανακοινώσεις του ΥΠΕΠΘ στα Μ.Μ.Ε..
- Με ανακοινώσεις των Διευθυντών Δ.Ε. που θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Νομαρχιών.
- Με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Λυκείου, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, σχετικής ανακοίνωσης στην οποία θα τονίζεται τόσο η προθεσμία όσο και ότι μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνεται δεκτή καμιά εκπρόθεσμη αίτηση. Κατά την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης από τους αποφοίτους παρακαλούμε να ενημερώνονται οι απόφοιτοι για τη σημασία του δεύτερου μαθήματος Γενικής Παιδείας που επιλέγουν να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλέξουν. Να ενημερώνονται επίσης για τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου καθώς και για τις προϋποθέσεις που ισχύουν για να μπορούν να επιλέξουν το 5ο επιστημονικό πεδίο (Φ252/155944/Β6, 3-12-08 εγκύκλιός μας).ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ? ΔΗΛΩΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι φέτος εκτός από τον τρόπο υποβολής της Αίτησης ? Δήλωσης που θα γίνει για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή αλλάζει και ο τύπος και το περιεχόμενο της Αίτησης ?Δήλωσης, η οποία έχει τέσσερα διαφορετικά έντυπα και πιο συγκεκριμένα :
1) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
Υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους μαθητές Γ΄ ή Δ΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης , καθώς και από τους τελειοφοίτους που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις διευθύνσεις κατοικίας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των τελειοφοίτων που έχουν απορριφθεί, διατηρούν την προφορική βαθμολογία και θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης χωρίς να φοιτήσουν ξανά, ώστε να τους ειδοποιήσουν έγκαιρα προκειμένου να υποβάλουν , όπως και οι μαθητές , την Αίτηση ? Δήλωση 2 - 20 Φεβρουαρίου.
Με την Αίτηση- Δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν:
Α)Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
Β)Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
Γ)Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
Δ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ).
Ε)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ΣΤ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.


2) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ
α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Λυκείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ.
β) αποφοίτου ή μαθητή ξένου ή μειονοτικού σχολείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις .
Υποβάλλεται :
i) από τους αποφοίτους Λυκείου ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ προηγουμένων ετών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
ii) Από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
iii) από μαθητές ή αποφοίτους ξένου σχολείου στην Ελλάδα
iv) από μαθητές ή αποφοίτους μειονοτικού σχολείου

Με την Αίτηση- Δήλωση, οι πιο πάνω υποψήφιοι των περιπτώσεων i & ii δηλώνουν:
Α)Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
Β)Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
Γ)Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
Δ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι εσπερινού ΓΕΛ).
Ε)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ΣΤ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
Ζ) Αν θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ ημερήσιου ή Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ, καθώς και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

3) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ για συμμετοχή στην επιλογή των θέσεων του ΓΕΛ με ποσοστό 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ.
Υποβάλλεται από αποφοίτους ? κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ, οι οποίοι χωρίς νέα εξέταση επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων στις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή/και ΤΕΦΑΑ.
Με την Αίτηση- Δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν ΜΟΝΟ τα στοιχεία Δ, Ε, ΣΤ, δηλαδή:
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

4) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ μαθητή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ.
Υποβάλλεται από μαθητές της Γ΄ ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει την ΟΜΑΔΑ Β΄ των μαθημάτων και οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με την Αίτηση- Δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν:
Α)Το μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
Β)Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
Γ)Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
Δ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές
Ε)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ΣΤ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
Ζ)Ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Β΄ ομάδας ημερήσιου ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Όσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :
α) όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ? ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα εξεταστούν πανελλαδικά είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν με την Αίτηση ? Δήλωση 2-20 Φεβρουαρίου
β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)
γ) η επιλογή του (δευτέρου) μαθήματος γενικής παιδείας είναι καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

2) Όσον αφορά το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :
α) οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ? ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να εξεταστούν το μάθημα σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν με την Αίτηση ? Δήλωση 2-20 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής.
β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).
γ) Υποψήφιος που επιθυμεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο το 5ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο (2) μαθήματα: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

3) Η υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.
Η ως άνω Αίτηση Δήλωση εφόσον αφορά απόφοιτο μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της 20 ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου οπότε και του επιστρέφεται η βεβαίωση πρόσβασης. Η βεβαίωση πρόσβασης επιστρέφεται επίσης στον απόφοιτο εφόσον δεν πάρει μέρος στην εξέταση κανενός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΣΧΟΛΕΣ ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1) Ορισμένα τμήματα ή σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτά.
Τέτοια είναι :
- σχολές ή τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική),
- σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού).
- τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ).
Επισημαίνεται ότι η υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στα ειδικά μαθήματα και
ενδεικτική της επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ . Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή απαιτείται :
α) για τις σχολές ή τμήματα με ειδικά μαθήματα, η επιτυχής εξέτασή του σε αυτά.
β) για τις Στρατιωτικές Σχολές να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009) και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
γ) για τις Αστυνομικές Σχολές να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009) και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
δ) για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδώσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009) και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
ε) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί απ΄ το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2009) και να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Οι παραπάνω προκηρύξεις (περιπτώσεις β,γ,δ) διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

2)Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 ?210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 397732 ? 2310- 301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 ? 2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ
Τόσο οι Διευθυντές των Λυκείων όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το συνοδευτικό Φυλλάδιο Οδηγιών, προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους. Το Φυλλάδιο αυτό να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές και αποφοίτους και να αναρτηθεί σε εμφανές και προσιτό σημείο του πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Λυκείου με ευθύνη του κάθε Διευθυντή, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων της οικείας Νομαρχίας με ευθύνη του οικείου Διευθυντή Δ.Ε.
Οι Διευθυντές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων ? Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για τη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης ? Δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στην δεύτερη σελίδα της.
Από φέτος η Αίτηση ? Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ» που θα σας αποσταλούν. Υπάρχουν τέσσερις (4) τύποι Αίτησης- Δήλωσης, όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο και πιο αναλυτικά :
1) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
2) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ
α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Λυκείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ.
β) αποφοίτου ή μαθητή ξένου ή μειονοτικού σχολείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις .
3) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ για συμμετοχή στην επιλογή των θέσεων του ΓΕΛ με ποσοστό 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ που είναι υποψήφιος για εισαγωγή στις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή/και ΤΕΦΑΑ.
4) ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ μαθητή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ.

Ο υποψήφιος προμηθεύεται είτε από το διαδίκτυο είτε από το Λύκειο το υπόδειγμα του εντύπου που του αντιστοιχεί, το μελετά, το συμπληρώνει και προσέρχεται στο Δ/ντή ή τον εντεταλμένο για την παραλαβή των Αιτήσεων ? Δηλώσεων εκπαιδευτικό (κατά προτίμηση χειριστή του Η/Υ), όπου και το υποβάλλει. Στη συνέχεια ο χειριστής εισάγει τα στοιχεία του υποψηφίου ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ», όπως τα συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος. Κατόπιν, εκτυπώνει τρία αντίγραφα της Αίτησης ? Δήλωσης (μόνο την πρώτη σελίδα). Ο υποψήφιος ελέγχει με προσοχή την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντύπου που είχε αρχικά συμπληρώσει και υπογράφει και τα τρία αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Δ/ντή του Λυκείου. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψήφιος μέχρι το τέλος των εξετάσεων, ένα ο Δ/ντής του Λυκείου και ένα αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής σε φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται το Λύκειο και ο αριθμός των Αιτήσεων ? Δηλώσεων που περιέχει. Στον ίδιο φάκελο θα περιέχεται και αντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης όλων όσων κατέθεσαν Αίτηση ? Δήλωση, η οποία θα εκτυπωθεί ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα «ΝΕΣΤΩΡ». Επίσης αποστέλλεται με FTP ηλεκτρονικό αρχείο στη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα λάβετε από την ανωτέρω Δ/νση. Μετά την υπογραφή του υποψηφίου και του Δ/ντή η Αίτηση ? Δήλωση δεν αλλάζει και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΝΕΣΤΩΡ», σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν.
Για την σωστή και ομοιόμορφη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες όσο και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα παρακάτω:
α) Οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.
β) Το Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς προφορικούς και γραπτούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται.
γ) Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης) χορηγείται ΜΟΝΟ σε όσους λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Αν κάποιος κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης και υποβάλλει την Αίτηση ? Δήλωση για συμμετοχή εκ νέου στις εξετάσεις, καταθέτει υποχρεωτικά την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που κατέχει, η οποία θα αντικατασταθεί με νέα, βάσει των επιδόσεών του στις φετινές εξετάσεις. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατατέθηκε εφόσον δεν ανακληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου) διατηρείται στο λύκειο μέχρι τη λήξη των εξετάσεων, οπότε και ακυρώνεται σε κάθε περίπτωση, εκτός αν ο κάτοχός της δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος, οπότε του επιστρέφεται .
Στην περίπτωση ανάκλησης της αίτησης εντός της νομίμου προθεσμίας, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ επιστρέφεται στον κάτοχό της με την υποβολή της αίτησης ανάκλησης και ενημερώνεται αυθημερόν ο Δ/ντης Δ.Ε ή ο προϊστάμενος του Γραφείου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειο και οι καταστάσεις των εξεταζομένων με την ένδειξη «η αίτηση απεσύρθη». Ομοίως επιστρέφεται στον κάτοχό της, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων εφόσον δεν πήρε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή ο Δ/ντης του Λυκείου την επόμενη ημέρα αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων και αφού διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος ενημερώνει εγγράφως για την επιστροφή της βεβαίωσης το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειο για όσους αποφοίτους έχουν δικαίωμα να παραλάβουν τη Βεβαίωση πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ Φ253/120789/β6/1-11-2005 (ΦΕΚ 1581 Β) Υπουργικής Απόφασης. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε στέλνουν στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ (τηλ ? 3442709) στο ΦΑΞ 210 ? 3442011 συγκεντρωτικές καταστάσεις κατά Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε με τα ονοματεπώνυμα, τον κωδικό υποψηφίου, και το σχολείο των παραπάνω υποψηφίων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατατέθηκε ακυρώνεται και καταστρέφεται οριστικά.
δ) Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης εκδίδεται ΜΟΝΟ σε πρωτότυπο και αν ο ενδιαφερόμενος χρειαστεί αντίγραφο, αναπαράγει φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο επικυρώνεται είτε από τον φορέα που την εξέδωσε είτε από τον φορέα που την παραλαμβάνει με την επίδειξη του πρωτοτύπου. Κατά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται ΜΟΝΟ η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ (όχι αντίγραφο). Σε περίπτωση απώλειας της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ δεν εκδίδεται νέα αλλά το Λύκειο που την είχε χορηγήσει τυπώνει αντίγραφο, στο οποίο ο Διευθυντής του Λυκείου κάτω από τη θέση αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου αναγράφει χειρόγραφα τη φράση «σε αντικατάσταση λόγω απώλειας», την υπογράφει και την σφραγίζει όπως την πρωτότυπη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους Δ/ντές Δ.Ε και τους Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε.

Οι Διευθυντές Δ.Ε και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων μεριμνούν:
α) Για την κοινοποίηση της παρούσας στο γραφείο ενημέρωσης της οικείας Νομαρχίας και την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων τόσο της Νομαρχίας όσο και της Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
β) Για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα Λύκεια ευθύνης τους.
γ) Για την παραλαβή των φακέλων από όλα τα Λύκεια (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) αρμοδιότητάς τους και τη συσκευασία τους σε ενιαίο δέμα που το αποστέλλουν με τον προσφορότερο και ταχύτερο τρόπο εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ (Αν. Παπανδρέου 37 ? 15180 ? ΜΑΡΟΥΣΙ ? Ισόγειο αίθουσα 27 ? τηλ.2103442708, 2103442026) με διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των φακέλων που περιέχει και τα Λύκεια προέλευσής τους.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣΑυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=270